Gebruiksvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden Exit.nl

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen onderdeel van de Overeenkomst tussen Gebruiker en Amstel Uitvaarten B.V., hierna te noemen Amstel Uitvaarten, gevestigd te Amsterdam aan de Domselaerstraat 112 en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047.

Artikel 1 – Definities

In onze Gebruiksvoorwaarden gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Contactformulier: een formulier op Exit.nl waarmee Gebruikers contact met Amstel Uitvaarten kunnen opnemen;
 • Dienst: de voor Amstel Uitvaarten aan te bieden Diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  • het aanbieden van een technisch platform waarop Gebruikers in één of meer documenten hun medische beslissingen en/of uitvaartwensen kunnen vastleggen;
  • het regelen van een Directe crematie;
  • het ondersteunen en adviseren van Gebruikers.
  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over ‘Diensten’ wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 • Documenten: Documenten die op de Exit.nl zijn geplaatst door Amstel Uitvaarten waarmee Gebruikers hun medische beslissingen en uitvaartwensen kunnen vastleggen. Gebruikers kunnen deze Documenten opslaan, uitprinten en op een veilige plaats bewaren.
 • Exit.nl: de website www.exit.nl van Amstel Uitvaarten;
 • Gebruikers: de Gebruiker van de Documenten, de Gebruiker van het Contactformulier, de Gebruiker van het Intakeformulier of iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Amstel Uitvaarten;
 • Gebruiker van de Documenten: de natuurlijke persoon die één of meer Documenten heeft ingevuld op Exit.nl;
 • Gebruiker van het Contactformulier: de natuurlijke persoon die het Contactformulier op Exit.nl heeft ingevuld of via telefonisch contact de Intakeformulier heeft doorgenomen met Amstel Uitvaarten;
 • Gebruikers van het Intakeformulier: de natuurlijke persoon die het Intakeformulier op Exit.nl heeft ingevuld;
 • Gebruiksvoorwaarden: de bepalingen uit het onderhavig document;
 • Intakeformulier: een formulier op Exit.nl waarmee Gebruikers een Stille crematie kunnen regelen verzorgd door Amstel uitvaarten;
 • Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon die enige dienstverlening en/of levering met betrekking tot een uitvaartverzorging opdraagt of heeft opgedragen;
 • Partijen: Gebruiker en Amstel Uitvaarten gezamenlijk;
 • Stille crematie: Een crematie zonder aanwezigheid van belangstellenden en zonder gebruik van aula en koffiekamer.
 • Uitvaartondernemer: de natuurlijk of rechtspersoon, die zich verbindt de levering van zaken en/of Diensten met betrekking tot een uitvaartverzorging overeenkomstig de wensen van de Opdrachtgever, te doen verzorgen;
 • Uitvaartovereenkomst: de tussen Opdrachtgever en Amstel Uitvaarten tot stand gekomen overeenkomst tot levering van de Directe crematie.
 • Websitebezoeker: Websitebezoeker is een natuurlijke persoon die Exit.nl bezoekt.

Artikel 2 – Gebruiksvoorwaarden

 1. Deze Gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de Diensten van Amstel Uitvaarten.
 2. Door gebruik te maken van de Diensten verklaart de Gebruiker zich bekend en akkoord met de inhoud van deze Gebruiksvoorwaarden.
 3. Het gebruik van de Exit.nl en de Diensten is beperkt tot hetgeen in deze Gebruiksvoorwaarden is omschreven.
 4. Indien een bepaling in deze Gebruiksvoorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Gebruiksvoorwaarden aan. Partijen zullen in dit geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.
 5. Overal waar “hij” staat, kan ook “zij” gelezen worden.

Artikel 3 – Gedragsregels van Gebruiker

 1. U mag de website alleen gebruiken voor persoonlijke, niet-commerciële doeleinden.
 2. U mag zich niet voordoen als een andere persoon op de website.
 3. Indien u gebruik wilt maken van het intakeformulier, dient u de verzochte gegevens in het intakeformulier volledig en naar waarheid invullen.

Artikel 4 – Rechten en plichten van Amstel Uitvaarten

 1. Amstel Uitvaarten biedt een technisch platform aan waarop:
  • Gebruikers in één of meer documenten hun medische beslissingen en/of uitvaartwensen kunnen vastleggen;
  • Amstel Uitvaarten Gebruikers kunnen ondersteunen en adviseren;
  • Gebruikers een directe crematie kunnen regelen.
 2. Amstel Uitvaarten heeft de zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de website en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. De informatie op de website is bedoeld voor persoonlijk gebruik en mag niet worden aangewend voor commerciële doeleinden.
 4. Amstel Uitvaarten behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de website te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de website zijn aangeboden, gebruik te maken.
 5. Amstel Uitvaarten doet er alles aan om Exit.nl goed te laten functioneren en beschikbaar en online te houden maar kan dit niet garanderen. Amstel Uitvaarten zal al het redelijke doen wat van haar verwacht mag worden om zich in te spannen dat de Diensten geleverd kunnen worden. Amstel Uitvaarten garandeert in verband met de aard van de Diensten uitdrukkelijk niet:
  • dat de Diensten te allen tijde beschikbaar zijn,
  • dat de Diensten aan verwachtingen en eisen van Gebruikers voldoen,
  • dat de aangegeven maximale snelheden voor dataverkeer altijd mogelijk zullen.
 6. Amstel Uitvaarten is te allen tijde gerechtigd zonder voorafgaande bekendmaking aan de Gebruiker wijzigingen en/of verbeteringen aan te brengen in de Diensten en/of de Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan door de Gebruiker te beperken en/of wijzigingen aan te brengen en onderhoud te plegen aan de website.
 7. Amstel Uitvaarten is eveneens gerechtigd om haar Diensten te beëindigen.

Artikel 5 – Uitvaartondernemer

 1. Via Exit.nl regelt Amstel Uitvaarten de uitvaart.
 2. Een Gebruiker kan via Exit.nl een intakeformulier voor een uitvaart invullen. Een Gebruiker kan ook telefonisch contact opnemen met Amstel Uitvaarten als de intake liever telefonisch gedaan wordt.
 3. De in het intakeformulier verzochte gegevens dienen volledig en naar waarheid te zijn ingevuld of zijn doorgegeven.
 4. Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden gaat de Opdrachtgever akkoord met de algemene voorwaarden van Amstel Uitvaarten.

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

 1. Amstel Uitvaart kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventuele schade als gevolg van (het gebruik van) de adviezen van deskundigen.
 2. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade van welke aard dan ook, doordat hij is uitgegaan van door of namens Gebruiker verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie.
 3. Amstel Uitvaarten is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de onmogelijkheid de website te kunnen raadplegen.
 4. Op de website wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie en websites van derden. Amstel Uitvaarten heeft geen zeggenschap over deze informatie en deze websites van derden en is hiervoor niet aansprakelijk. Amstel Uitvaarten adviseert u te allen tijde de gebruiksvoorwaarden van de websites te raadplegen.

Artikel 7 – Intellectueel eigendom

Alle Amstel Uitvaarten logo's, teksten, beeldmerken, uitingen en broncode zijn eigendom van Amstel Uitvaarten en mogen niet door derden worden gebruikt, tenzij hiervoor schriftelijk toestemming is verleend.

Artikel 8 – Privacy

 1. Amstel Uitvaarten zal zich voor de verwerking van persoonsgegevens in het kader van de Algemene Wet Gegevensbescherming (AVG) aan deze wetgeving houden.
 2. Voor de rechtsgronden voor verwerking van persoonsgegevens en de wijze waarop van de AVG-rechten door betrokkenen gebruik kan worden gemaakt geldt de laatste versie van de Privacyverklaring van Amstel Uitvaarten, welke op Exit.nl raadpleegbaar is.
 3. De Gebruiker verklaart de Privacyverklaring te hebben gelezen en is daarmee akkoord.

Artikel 9 – Wijziging

 1. Amstel Uitvaarten behoudt zich het recht om deze Gebruiksvoorwaarden eenzijdig te wijzigen.
 2. Amstel Uitvaarten zal een voorgenomen wijziging bekend maken op de Exit.nl.
 3. Wijzigingen treden in werking 30 dagen na deze bekendmaking.
 4. De gewijzigde Gebruiksvoorwaarden worden op Exit.nl geplaatst.

Artikel 10 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

 1. Op deze Gebruikersvoorwaarden en enige andere rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Amstel Uitvaarten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen die direct of indirect voortvloeien uit de Gebruikersvoorwaarden of uit enige rechtsverhouding tussen de Gebruiker en Amstel Uitvaarten kunnen, voor zover rechtens mogelijk, uitsluitend bij de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam aanhangig worden gemaakt.

Bekijk de veel gestelde vragen over:

Medische beslissingen Uitvaartwensen vastleggen Een eenvoudige crematie regelen

Direct telefonisch contact

Overlijden melden? Bel 088 - 605 1215.

Of je kunt hieronder je contactgegevens invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

2021-2024 © Exit.nl