Privacy

Privacyverklaring Exit.nl

Deze website (www.exit.nl) is van Amstel Uitvaarten B.V. gevestigd aan Domselaerstraat 112, 1093MA te Amsterdam en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel onder nummer 68446047.

In onze privacyverklaring gebruiken wij een aantal definities (deze definities kunnen in enkelvoud en meervoud worden gebruikt):

 • Documenten: Documenten die op de Exit.nl zijn geplaatst door Amstel Uitvaarten waarmee Gebruikers hun medische beslissingen en uitvaartwensen kunnen vastleggen. Gebruikers kunnen deze Documenten opslaan, uitprinten en op een veilige plaats bewaren;
 • Contactformulier: een formulier op Exit.nl waarmee Gebruikers contact met Amstel Uitvaarten kunnen opnemen;
 • Dienst: de voor Amstel Uitvaarten aan te bieden diensten, al dan niet tegen betaling, bestaande uit:
  • Het bieden van toegang tot Exit.nl,
  • Het aanbieden van een technisch platform waarop Gebruikers in één of meer Documenten hun medische beslissingen en/of uitvaartwensen kunnen vastleggen,
  • Het regelen van een Directe crematie,
  • Het ondersteunen en adviseren van Gebruikers.
  Voor zover in deze Gebruiksvoorwaarden over ‘Diensten’ wordt gesproken, worden daarmee zowel de onderdelen van Diensten afzonderlijk als gezamenlijk bedoeld;
 • Directe crematie: Een crematie zonder aanwezigheid van belangstellenden en zonder gebruik van aula en koffiekamer.
 • Exit.nl: de website www.exit.nl van Amstel Uitvaarten;
 • Gebruikers: de Gebruiker van de Documenten, de Gebruiker van het Contactformulier, de Gebruiker van het Intakeformulier of iedere natuurlijke persoon die gebruikt maakt (van een) van de Diensten van Amstel Uitvaarten;
 • Gebruiker van de Documenten: de natuurlijke persoon die één of meer Documenten heeft ingevuld op Exit.nl;
 • Gebruiker van het Contactformulier: de natuurlijke persoon die het Contactformulier op Exit.nl heeft ingevuld;
 • Gebruiker van het Contactformulier: de natuurlijke persoon die het Contactformulier op Exit.nl heeft ingevuld of via telefonisch contact de Intakeformulier heeft doorgenomen met Amstel Uitvaarten;
 • Intakeformulier: een formulier op Exit.nl waarmee Gebruikers contact met wanneer Amstel Uitvaarten de uitvaart mag verzorgen;
 • Websitebezoeker: Websitebezoeker is een natuurlijke persoon die Exit.nl bezoekt.

1. Introductie

Wij informeren jou graag over hoe wij jouw persoonsgegevens verwerken. Jouw persoonsgegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt dan de doeleinden waarvoor jij de gegevens aan ons hebt verstrekt, tenzij hiervoor jouw toestemming is ontvangen of dit anderszins ingevolge wettelijke bepalingen verplicht of toegestaan is.

2. Wat zijn persoonsgegevens?

Een persoonsgegeven is informatie die direct over iemand gaat of informatie die naar deze persoon te herleiden is. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn adressen, telefoonnummers en e-mailadressen.

Bijzondere persoonsgegevens
Sommige persoonsgegevens zijn extra gevoelig, omdat de verwerking ervan veel impact kan hebben op iemands leven. Gegevens die iets zeggen over gezondheid, ras, seksuele gerichtheid of godsdienst zijn voorbeelden van bijzondere persoonsgegevens. Deze persoonsgegevens zijn extra beschermd door de wet en mogen alleen verwerkt worden in door de wet genoemde situaties.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Wij verwerken persoonsgegevens over jou doordat je gebruik maakt van onze Diensten en/of omdat je deze gegevens bij het invullen van een formulier aan ons verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken kunnen worden ingedeeld per categorie van betrokkene. Wij verwerken persoonsgegevens van:

 • Gebruikers van het Contactformulier;
 • Gebruikers van de Documenten;
 • Gebruikers van het Intakeformulier;
 • Websitebezoekers.

Onze Dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 18 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.

3.1. Gebruikers van het Contactformulier

Als je het Contactformulier invult, verwerken wij de door jou ingevulde persoonsgegevens (jouw naam, telefoonnummer en e-mailadres) om:

 • telefonisch contact met je op te kunnen nemen als je daarom verzoekt,
 • om je schriftelijk (per e-mail) te kunnen benaderen indien je telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden,
 • in het kader van het vastleggen van medische beslissingen en uitvaartwensen en het regelen van een Directe crematie,
 • voor het beantwoorden van vragen.

Indien je toestemming hebt gegeven dat wij met jou contact mogen opnemen, zullen wij jouw persoonsgegevens hiervoor gebruiken. Wij bewaren jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Hoe lang dit is, varieert. Deze gegevens worden maximaal 1 maand bewaard na het invullen van het contact formulier.

3.2. Gebruikers van de Documenten

Wij verwerken persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt door één of meer Documenten in te vullen in het kader van het vastleggen van medische beslissingen en uitvaartwensen. Door op de knop "Download" te klikken, wordt een PDF-document gemaakt met het ingevulde formulier. Dit Document kun je opslaan, uitprinten en op een veilige plaats bewaren. De persoonsgegevens die je invult in het formulier, worden niet in onze database opgeslagen. Zo blijven de gegevens veilig en niet benaderbaar van buitenaf.

3.3. Gebruikers van het Intakeformulier

Wij verwerken de persoonsgegevens die je zelf bij het Intakeformulier voor een Directe Crematie invult op de website. De door jou ingevulde persoonsgegevens, en eventuele andere informatie die je op de website hebt ingevuld, worden gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst en meer specifiek voor de volgende doeleinden:

 • de naam, adresgegevens, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor het verstrekken van de door jou bestelde uitvaart, door jou gevraagde informatie en/of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, vragen en/of klachten en voor de uitvoering van de dienstverlening;
 • je naam en bankrekeningnummer wordt gebruikt om betalingen, bijvoorbeeld van de uitvaart, af te wikkelen;
 • het burgerservicenummer van de overledene en een verklaring van de arts die het overlijden heeft vastgesteld worden door ons gebruikt voor de aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand;
 • indien je een beoordeling op de website achterlaat, publiceren we de door jou ingevulde naam bij je beoordeling op de website.

Een Gebruiker kan ook telefonisch contact opnemen met Amstel Uitvaarten als de intake liever telefonisch gedaan wordt.

Wij kunnen de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau in het kader van onze dienstverlening en website verder gebruiken voor (i) onderzoeksdoeleinden en (ii) om de dienstverlening en website te kunnen optimaliseren.

Wij verwerken en bewaren je persoonsgegevens gedurende een periode van een jaar na de aanvraag van de informatie of en/of een jaar na de beëindiging van de uitvaartdienstverlening. Indien je een beoordeling plaatst op onze website bewaren we de bijbehorende persoonsgegevens zolang de beoordeling gepubliceerd is.

Na afloop van de hiervoor genoemde bewaartermijnen zullen we de persoonsgegevens direct vernietigen en/of anonimiseren, tenzij wij op grond van de wet verplicht zijn om bepaalde persoonsgegevens langer te bewaren. In dat laatste geval zullen deze specifieke persoonsgegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn bewaard blijven.

3.4. Websitebezoekers

Zie onze cookie-verklaring voor meer informatie over hoe wij cookies gebruiken op onze website.

4. Hoe beveiligen we jouw gegevens?

Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Wij werken alleen met leveranciers en andere partijen waarvan wij overtuigd zijn dat zij de veiligheid van jouw gegevens kunnen waarborgen. Toegang tot alle gegevens is middels een versleutelde (SSL) verbinding tussen de bezoekende computer en de server beveiligd. Daarnaast nemen wij maatregelen met betrekking tot fysieke toegangsbeveiliging en worden wachtwoorden opgeslagen met hash en seed. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan direct contact op via info@amstel-uitvaarten.nl.

5. Delen wij jouw gegevens met derden?

Wij verstrekken persoonsgegevens uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

6. Wat zijn uw rechten?

Als betrokkene heb jij op grond van de AVG volgende rechten:

 • het recht om te vragen of wij jouw gegevens verwerken en, zo ja, inzage te verkrijgen;
 • het recht om jouw gegevens te laten rectificeren als deze onjuist, onvolledig of niet relevant zijn;
 • in sommige gevallen het recht om jouw gegevens te laten wissen;
 • in sommige gevallen het recht om verwerking van jouw gegevens te beperken;
 • in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken;
 • in sommige gevallen het recht om jouw gegevens in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze over te laten dragen aan een andere organisatie;
 • in gevallen waar jouw gegevens worden verwerkt op grond van toestemming, het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken, en
 • het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Je kunt een verzoek sturen naar info@amstel-uitvaarten.nl. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. Het kan zijn dat wij extra informatie aan jou vragen om jouw identiteit te controleren. Ook is het mogelijk dat wij niet volledig aan jouw verzoek kunnen voldoen, bijvoorbeeld in verband met wettelijke bewaartermijnen.

7. Websites van derden

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

8. Wijzigingen

Wij kunnen deze privacyverklaring op ieder moment aanpassen. Om zeker te zijn dat je op de hoogte bent raden wij je aan deze verklaring met regelmaat te raadplegen. Wanneer er sprake is van wezenlijke wijzigingen in deze verklaring, volgt een duidelijke kennisgeving via onze website. Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 1 januari 2022.

9. Contact

Heb jij vragen over de verwerking van jouw persoonsgegevens? Mail jouw vragen dan naar info@amstel-uitvaarten.nl.

Bekijk de veel gestelde vragen over:

Medische beslissingen Uitvaartwensen vastleggen Een eenvoudige crematie regelen

Direct telefonisch contact

Overlijden melden? Bel 088 - 605 1215.

Of je kunt hieronder je contactgegevens invullen en dan nemen wij zo spoedig mogelijk contact met je op.

2021-2024 © Exit.nl